Utylizacja odpadów

Nasza firma posiada pozwolenie na przewóz odpadów po pożarowych i niebezpiecznych. Odpady są transportowane własnymi środkami transportu jak i specjalistycznym sprzętem dostosowanym do przewozu poszczególnych rodzajów odpadów. Odpady są transportowane selektywnie , w przystosowanych do tego rodzaju szczelnych opakowaniach lub luzem zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Odpady niebezpieczne są transportowane z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów niebezpiecznych. Transportowane odpady są przekazywane podmiotowi uprawnionemu do gospodarowania tymi odpadami zgodnie z przepisami o odpadach.